Literatura

Strona internetowa została stworzona na podstawie pracy magisterskiej p.t.: "Stan środowiska naturalnego gminy Mucharz" wykonanej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego w Katedrze Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w 2001 roku przez Rafała Packa (czyli mnie).
Część informacji dotyczących stanu środowiska (jako elementu czasowego mogącego w czasie ulec polepszeniu lub pogorszeniu) zostało usuniętych, jak również zrezygnowano z wszystkich cytowań. Poniżej znajduje się wykaz literatury dotyczący informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.
Zainteresowanych moją pracą magisterską odsyłam do Urzędu Gminy Mucharz, gdzie został przekazany jeden z jej egzemplarzy.

1. Absalon D., Jankowski A.T., Leśniok M., Wika S., 1994: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50  000. Arkusze: M-34-75-D Lachowice, M-34-76-C Sucha Beskidzka, GEPOL, Poznań.

2. Absalon D., Jankowski A.T., Leśniok M., Wika S., 1995: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000. Arkusze: M-34-76-A Kalwaria Zebrzydowska, M-34-76-B Wadowice  GEPOL, Poznań.

3. Ambrożewski Z., 1986: Zbiornik wodny na rzece Skawie. Ogólny realizacyjny plan zagospodarowania terenu inwestycji. CBSiPBW, Warszawa. ss.85.

4. Ambrożewski Z., 1987: Zbiornik wodny Świnna Poręba w budowie. [W:] Gospodarka Wodna, nr 8.s.192-194. 

5. Atlas hydrologiczny Polski w skali 1:500 000, 1995. PIG, Warszawa.

6. Blarowski A., Gajczak J., Parusel J., 1997: Ochrona przyrody w województwie bielskim - stan istniejący, perspektywy. [W:] Blarowski A., Gajczak J., Łajczak A., Parusel J., Wilczek Z., Witkowski Z.: Przyroda województwa bielskiego. Colgraf -Press, Poznań. s. 192-278.

7. Celiński W., Czylok A., Trząski L., Gawęda E., Kurek D., Rahmanow O., Serwecińska G., 1994: Waloryzacja szaty roślinnej i krajobrazu województwa bielskiego. Część północna. UŚ WBiOŚ WNoZ. 

8. Chowaniec J., 1991: Region karpacki. [W:] Malinowki J. (red.): Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia. Wydawnictwa Geologiczne. s. 204-215.

9. Denisiuk Z., 1983: Potencjalna roślinność naturalna województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków. s. 75-95.

10. Denisiuk Z., Mielnicka B., Pilipowicz W., 1993: Projektowane rezerwaty na tle obszarów o różnych walorach przyrodniczych. [W:] Denisiuk Z. (red.): Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych. Studia Naturae, nr 39. PAN IOP, Kraków. s. 60-70.

11. Dobija A., 1983: Stosunki wodne województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków. s. 49-66.

12. Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K., 1999: Ostoje przyrody w Polsce. PAN IOP, Kraków. ss. 244.

13. Dynowska I., 1994: Źródła. [W:] Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN IG i PZ. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa. tablica 16.           

14. Hess M., 1965: Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, z., z.11., Kraków. ss. 267.

15. Hołda I., Klejnowski K., Klima Z., Ośródka L., Norwisz J., Wojtylak M., 1996: Ochrona atmosfery. [W:] Suschka J. (red.): Program ochrony środowiska bielskiego do roku 2015. UW, Bielsko-Biała. s. 185-209.

16. Klimaszewski M., 1972: Podział geomorfologiczny Polski Południowej. [W:] Klimaszewski M. (red.): Geomorfologia Polski. T.1. Polska Południowa, Góry i Wyżyny. PWN Warszawa. s. 5-17.            

17. Klimat województwa bielsko-bialskiego, 1993. IMGW Katowice-Kraków.

18. Komornicki T., 1983: Gleby województwa bielskiego.[W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków. s. 67-75.

19. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ss. 463.

20. Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. ss. 440.

21. Kozłowska-Szczęsna T., 1994: Typy bioklimatu. [W:] Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN IGiPZ. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk, Warszawa. tablica 6.

22. Kozłowska-Szczęsna T. (red.), 1994: Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. II. Dokumentacja Geograficzna PAN IGiPZ, z. 1., Wrocław, Warszawa, Kraków. ss. 83.

23. Kozłowski S., 1996: Krajowa Sieć Ekologiczna (ECONET-POLSKA). [W:] Przegląd Geologiczny. Vol. 44, nr 7. s. 732-734.

24. Leśniak B., Obrębska-Starklowa B., 1983: Klimat województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków, s. 21-47.

25. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000, 1977. Arkusz: Powiat Wadowice - 3,4. KBGiTR, Kraków. Pierworys.

26. Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, 1994. Arkusz: M-34-76-C Sucha Beskidzka. GEPOL, Poznań.

27. Mapa podstawowa w skali 1:50 000, 1978a. Mapa utworów powierzchniowych. Arkusze: 994 Wadowice, 995 Kalwaria Zebrzydowska, 1013 Lachowice , 1014 Sucha Beskidzka. [W:] Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, 1979. Arkusz Bielsko-Biała. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 

28. Mapa podstawowa w skali 1:50 000, 1978b. Mapa bez utworów czwartorzędowych. Arkusze: 994 Wadowice, 995 Kalwaria Zebrzydowska, 1013 Lachowice , 1014 Sucha Beskidzka. [W:] Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, 1979. Arkusz Bielsko-Biała. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

29. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali 1:300 000, 1995. Arkusz: 11 Wyżyna Śląska, Beskidy Zachodnie i Tatry. PAN IGiPZ, Warszawa.

30. Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, 1994. Arkusze: M-34-75-D Lachowice, M-34-76-C Sucha Beskidzka. GEPOL, Poznań.

31. Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, 1995. Arkusze: M-34-76-A Kalwaria Zebrzydowska. GEPOL, Poznań.

32. Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1979. Arkusze: 172.234 Jaroszowice, 172.243 Kalwaria Zebrzydowska. OPGK, Rzeszów.

33. Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1980. Arkusze: 172.412 Mucharz, 172.414 Krzeszów, 172.421 Stryszów. OPGK, Kraków.

34. Mapa topograficzna w skali 1:25 000, 1981. Arkusze: 172.23 Wadowice, 172.41 Rzyki. OPGK, Rzeszów.

35. Mapa topograficzna w skali 1:25 000, 1982. Arkusze: 172.24 Kalwaria Zebrzydowska., 172.42 Bieńkówka. OPGK, Rzeszów.

36. Mapa topograficzna w skali 1:50 000, 1979. Arkusze: 542.1 Wadowice, 542.3 Sucha Beskidzka. PPGK, Warszawa.

37. Matuszczyk A., 1984: Beskid Mały. Przewodnik turystyczny. Wydawnictwo PTTK “Kraj”, Warszawa- Kraków. ss. 122.

38. Okołowicz W., Martyn D., 1984: Regiony klimatyczne. [W:] Atlas Geograficzny Polski. PPWK, Warszawa. s. 11.

39. Paczyński B., 1991: Zasady regionalnego podziału hydrogeologicznego Polski. [W:] Malinowski J. (red.): Budowa geologiczna Polski. T.VII. Hydrogeologia. Wydawnictwa Geologiczne. s. 14-16.     

40. Paulo A., Bromowicz J., Gołaś J., Łajczak A., Musiał J., Ratajczak T., Strzelska-Smakowska B., 1996: Ochrona zasobów kopalin i dziedzictwa geologicznego. [W:] Suschka J. (red.): Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. UW, Bielsko-Biała. s. 213-252. 

41. Pawłowski B., 1977: Szata roślinna gór polskich. [W:] Szafer W., Zarzycki K., (red.): Szata roślinna Polski. T. II. PWN, Warszawa. s. 189-252.

42. Pawłowski J., 1983: Zróżnicowanie faunistyczne województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków, s. 97-108.

43. Pulina M. (red.), 1997: Jaskinie polskich Karpat fliszowych. T. 2. PTPNOZ, Warszawa. ss. 228.

44. Punzet J., 1991: Hydrologia Skawy w obrębie zbiornika Świnna Poręba. [W:] Aura, nr 1. s. 8-10.

45. Raport o stanie środowiska w województwie bielskim w roku 1993. PIOŚ, WIOŚ, Bielsko-Biała. 1993. ss. 79.

46. Raport o stanie środowiska w województwie bielskim w roku 1994. PIOŚ, WIOŚ, Bielsko-Biała. 1995. ss. 98.

47. Raport o stanie środowiska w województwie bielskim w latach 1995-96. PIOŚ, WIOŚ, Bielsko-Biała. 1997. ss. 87.

48. Raport o stanie środowiska w 1998 roku na obszarze województwa małopolskiego. PIOŚ, WIOŚ, Kraków. 1999. ss. 140.

49. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 roku. PIOŚ, WIOŚ, WOŚ MUW. Kraków. 2000. ss. 283.

50. Rejestr Tworów Przyrody Poddanych pod Ochronę. Dział B. Pomniki Przyrody. Gmina Mucharz.

51. Romer E., 1949: Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ser. B., nr 16, Wrocław. ss. 26.

52. Schmuck A., 1965: Regiony pluwiotermiczne w Polsce. [W:] Czasopismo Geograficzne, T. 36, z.3, Wrocław. s. 239-244.

53. Skibiński J., Banasik K., Górski D., 1992: Prognoza zamulenia zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie. [W:] Gospodarka Wodna, nr 8. s. 174-177.

54. Starkel L., 1972: Karpaty Zewnętrzne [W:] Klimaszewski M. (red.): Geomorfologia Polski. T. 1. Polska Południowa, Góry i Wyżyny. PWN, Warszawa. s. 52-115.

55. Starkel L., 1983: Rzeźba województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków, s. 5-19.

56. Stupnicka E., 1989: Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. ss. 286.             

57. Szafer W., 1977: Podstawy geobotanicznego podziału Polski. [W:] Szafer W., Zarzycki K., (red.): Szata roślinna Polski. T. II. PWN, Warszawa. s. 9-15.

58. Waksmundzki K. A., 1983: Problemy sozologii województwa bielskiego. [W:] Folia Geographica. Series Geographica-Phisica. Vol. XV. PAN, Kraków, s. 109-121.

59. Wilczek Z., 1997: Szata roślinna województwa bielskiego-stan poznania, zagrożenia i ochrona. [W:] Blarowski A., Gajczak J., Łajczak A., Parusel J., Wilczek Z., Witkowski Z.: Przyroda województwa bielskiego. Colgraf-Press, Poznań s. 35-138.

60. Wiszniewski W., Chełkowski W., 1975: Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa. ss. 36.

61. Witkowski Z., 1997: Stan poznania, zagrożenia i ochrona fauny województwa bielskiego. [W:] Blarowski A., Gajczak J., Łajczak A., Parusel J., Wilczek Z., Witkowski Z.: Przyroda województwa  bielskiego. Colgraf-Press, Poznań s. 139-191.

62. Witkowski Z., Adamski P., Czylok A., Faber M., Kosior A., Kukuła A., Nakonieczny M., Pawłowski J.,  Płonka P., Walasz K., Wołoszyn B., Zemanek M., 1994: Inwentaryzacja kręgowców i wybranych grup bezkręgowców województwa bielskiego z propozycjami ochrony najcenniejszych stanowisk fauny województwa. PAN IOP, Kraków.

63. Witkowski Z., Adamski P., Jenner B., Kosińska R., Kosior A., Król W., Kurzyński J., Michalik S, Nowak  J., Płonka P., Solarz W., Zając T., 1997: Bioróżnorodność ekosystemów lądowych na obszarze przyszłego zbiornika wodnego Świnna Poręba: stan obecny i perspektywy zmian. [W:] System zabezpieczenia i minimalizacji zmian środowiska spowodowanych wybudowaniem zbiornika Świnna Poręba. RZGW, Kraków.

64. Witkowski Z., Jędrzejko K., Łajczak A., Nowak M., Wilczek Z., 1996: Ochrona przyrody i zasobów  leśnych i zasobów leśnych. [W:] Suschka J. (red.): Program ochrony środowiska województwa województwa  bielskiego do roku 2015. UW, Bielsko-Biała. s. 53-77.

65. Woś A., 1999: Klimat Polski. PWN, Warszawa. ss. 301.

66. Zbiornik wodny Świnna Poręba w budowie - plansza, 2003. RZGW. PSiR „Art.”, Kraków

 

Strona główna

Położenie | Budowa geologiczna | Rzeźba terenu | Warunki klimatyczne | Wody podziemne | Wody powierzchniowe | Zapora wodna | Gleby | Szata roślinna
Świat zwierząt | Ochrona przyrody | Literatura | Linki